Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

 

Sezon grzewczy a problem zanieczyszczenia powietrza


Wraz z nadejściem chłodniejszych dni rozpoczynają się jesienią sezony grzewcze w budynkach. Mieszkańcom Gminy Hażlach przypominamy, że już od 1 września 2017 roku obowiązuje uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwała antysmogowa, która wprowadziła ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli określiła w czym i co można spalać. Uchwała ta ma na celu poprawę jakości powietrza w regionie, a tym samym poprawę naszego zdrowia.   

tym nie pal min


Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zakazuje palenia:

 • węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułem i flotokoncentratem oraz mieszankami produkowanymi z ich wykorzystaniem,
 • paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
 • biomasą stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.                                                        

Ponadto uchwała stanowi, iż wszystkie instalacje grzewcze na paliwa stałe muszą spełniać wymagania pod względem minimum standardu emisyjnego zgodnego z 5 klasą.

Dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r., w/w uchwała dopuszcza wyjątki:

 • dla instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat lub które nie posiadają tabliczki znamionowej, obowiązek taki wchodzi z dniem 1 stycznia 2022 roku;
 • dla instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat, obowiązek taki wchodzi z dniem
  1 stycznia 2024 roku;
 • dla instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat, obowiązek taki wchodzi z dniem
  1 stycznia 2026 roku;
 • dla instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4, obowiązek taki wchodzi z dniem 1 stycznia 2028 roku.

Dostosowanie się do powyższych wymagań ma przyczynić się do poprawy stanu jakości powietrza, które najbardziej w Polsce zanieczyszczone jest w naszym województwie śląskim, w szczególności
w okresie od października do marca.

Analizy wskazują że aż 51% całkowitej emisji zanieczyszczeń do powietrza generują indywidualne urządzenia grzewcze. Jest to wynikiem użytkowania kotłów lub pieców węglowych o niskiej efektywności energetycznej, niespełniających żadnych norm emisyjnych oraz spalania w nich paliw o niskich parametrach jakościowych, czyli o niskiej kaloryczności i wysokiej zawartości siarki i popiołu, a nawet spalania odpadów rożnego pochodzenia.   

Zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy, bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie
i może wywołać choroby układu oddechowego oraz krążenia, astmę a nawet nowotwory. Grupami najbardziej narażonymi na to zjawisko atmosferyczne są dzieci, osoby starsze, osoby
z przewlekłymi chorobami serca i układu oddechowego.   

Ponadto apelujemy również o powstrzymanie się od spalania odpadów w piecach domowych, gdyż jest to najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania odpadów”, która powoduje uwalnianie się do powietrza trujących związków, które szczególnie negatywnie wpływają na zdrowie mieszkańców oraz otaczające środowisko. Gmina Hażlach zapewnia odbiór każdej ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, dlatego nie ma konieczności ich spalania w piecach domowych i na powierzchni gruntów.

Informujemy również że upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy będą prowadzić kontrole gospodarstw domowych w zakresie realizacji postanowień określonych w uchwale antysmogowej. Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Więcej informacji na temat ochrony powietrza można znaleźć na stronie internetowej Gminy Hażlach w zakładce „Ochrona powietrza” na bocznym panelu (adres podstrony: www.hazlach.pl/ochrona-powietrza).

Od września br. ruszył rządowy program „Czyste Powietrze”, w ramach którego właściciele budynków mieszkalnych mogą uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków i zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery (np. na ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła itp.). Więcej informacji o tym programie można znaleźć na stronie internetowej www.portal.wfosigw.katowice.pl, a także uzyskać pod numerem telefonu 32 60 32 252 lub bezpośrednio w placówce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2 oraz w punkcie informacyjnym WFOŚiGW w Bielsku-Białej, ul. Legionów 57.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia 

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca