Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

1Różne są domniemane wersje pochodzenia nazwy gminy Hażlach, często na wskroś lapidarnie tłumaczone. Jedna z nich była następująca: Hażlach - z niemieckiego "Hasenloch", co znaczy: „zajęcza jama (dziura)”. Tłumaczenie takie wzięło się najprawdopodobniej z często urządzanych polowań na zające, w których uczestniczyli książęta, a później hrabiowie.   Według ustaleń językoznawców nazwa Hażlach jest pochodzenia bawarsko-austriackiego. Dzisiaj na mapie Niemiec znaleźć można kilka nazw Haslach. W poprzednich wiekach prosty lud był stosunkowo długo niepiśmienny. Szlachta, duchowieństwo i urzędy książąt używały języka łacińskiego, niemieckiego i czesko-morawskiego. Dopiero niedługo przed Wiosną Ludów mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego zdobyli prawo posługiwania się w urzędach własnym językiem, więc i w Hażlachu posługiwano się pieczątką dwujęzyczną z napisem "Gmina Haslach" jeszcze na początku minionego stulecia (1904 r.). W mowie potocznej do tej pory lud posługuje się prawie wyłącznie gwarą języka polskiego na całym obszarze Śląska Cieszyńskiego, a więc i Hażlacha. Teren Gminy Hażlach długo zachowywał charakter osady puszczańskiej. Do chwili obecnej gmina posiada bogate zalesienie w kilku zwartych kompleksach o swoistych nazwach, jak Parchowiec oraz Czarne Doły. Zajmują one przeważnie tereny trudne do zmiany na pola uprawne.

2Najwcześniej, bo w 1223 roku, dokumenty wymieniają nazwę Zamarski, które należą do najstarszych miejscowości dawnego Księstwa Cieszyńskiego. We wsi istniał folwark a miejscowość często zmieniała właściciela. Była w rękach szlacheckich i magnackich. W 1625 r., w czasie wojen religijnych, miała tutaj miejsce bitwa wojsk cesarskich ze Szwedami. Mieszkańców wsi nieraz nękał głód i zarazy. Lata 1847, 1848 zapisały się w ludzkiej pamięci jako "głodne roki".

6W 1305 r., w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego, odnotowano istnienie Hażlacha (Hesleth) i Kończyc Wielkich (Cunczindorf). W 1447 r. pojawiła się pierwsza wzmianka na temat Pogwizdowa,  w 1523 r. Brzezówki, zaś w 1566 r. Rudnika. W 1335 r. wieś Kończyce Wielkie wymieniono w spisie nuncjusza papieskiego Gerharda. W tym okresie stanowiła ona własność książąt cieszyńskich, a w 1422 r. jej właścicielami byli członkowie śląskiego rodu Korniców, potem m.in. ród Karwińskich, Bludowskich i Wilczków. W 1796 r. wieś odziedziczyli Harassowscy, a w 1825 r. właścicielką została Henrietta hr. Larisch von Mönnich.

3Początki miejscowości Hażlach podobne są do początków sąsiednich Kończyc Wielkich. Hażlach to kolonia założona wspólnie z Kończycami Wielkimi i Małymi, a także innymi wioskami położonymi wzdłuż rzeki Piotrówki. Pierwsza wzmianka o istnieniu tam parafii pochodzi z 1447 r., ale prawdopodobnie parafia funkcjonowała już w XIII w. Miejscowość aż do końca XVIII wieku była w posiadaniu prywatnym. W 1447 r. w dokumentach wymienionych został Pogwizdów. Nie wiadomo, kto był jego założycielem. W 1526 r. razem z innymi ziemiami przechodzi pod  panowaniem Habsburgów, potem dobra zostają wcielone do Komory we Wrocławiu, wreszcie w 1882 r. z powrotem przechodzi w ręce Habsburgów. W XIX w. mieszkańcy Pogwizdowa dotknięci zostali klęską głodu i zarazy. „Głodne roki" w Pogwizdowie przeżyły tylko 2 rodziny. W roku 1710 zanotowano także,  iż w czasie wielkiej powodzi Olza zmieniła bieg i z  Podobory przesunęła się do Pogwizdowa. Dwa wieki później miało to duże znaczenie, gdyż w tym właśnie miejscu,  wzdłuż Olzy, wytyczono granicę między Polską a Czechosłowacją.

Miejsca pamięci gminy Hażlach:

 1. Mogiła oficera austriackiego z okresu I wojny światowej Franza Adamovicha,  później oficera polskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej - Kończyce Wielkie, cmentarz  katolicki, górna nowa część, po prawej stronie od wejścia.
 2. Mogiła Gabrieli von Thun-Hoheinstein, fundatorki III pawilonu Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Honorowej Obywatelki Cieszyna, odznaczonej Orderem Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” - Kończyce Wielkie, cmentarz katolicki, przy górnej północnej granicy nowej części cmentarza.
 3. Mogiła Wiktora Dzidy, zamordowanego w 1942 r. w obozie oświęcimskim mieszkańca Kończyc Wielkich - Kończyce Wielkie, 5cmentarz katolicki, przy nowej części, po prawej stronie od wejścia.
 4. Mogiła Wiktora Wawrzyczka - kierownika Katedry Chemii Ogólnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie – Hażlach, cmentarz katolicki, zachodnia części, po prawej stronie od głównej alei.
 5. Mogiła upamiętniająca J. i K. Ściskałów, mieszkańców Hażlacha poległych w czasie II wojny światowej – Hażlach, cmentarz katolicki, po prawej stronie głównej alei.
 6. Mogiła zbiorowa upamiętniająca 6 mieszkańców Hażlacha, rozstrzelanych przez hitlerowców 09.09.1944 r. – Hażlach, cmentarz katolicki, po lewej stronie głównej alei.
 7. Pomnik poświęcony pamięci poległych mieszkańców Hażlacha z okresu I wojny światowej (20 nazwisk ) i II wojny światowej (17 nazwisk) – Hażlach, nowy cmentarz ewangelicki.
 8. Pomnik ku czci poległych mieszkańców Hażlacha z okresu II wojny światowej (18 nazwisk) – Hażlach, obok przystanku PKS „Pomnik” przy ulicy Cieszyńskiej.
 9. Pomnik upamiętniający X rocznicę wyzwolenia spod hitlerowskiej okupacji Ziemi Cieszyńskiej (1945-1955) – Hażlach, przy ulicy Długiej, naprzeciwko Szkoły Podstawowej.
 10. Zbiorowa mogiła upamiętniająca miejsce spoczynku około 120 ofiar zbrodni hitlerowskiej w latach 1939-1945 - Kończyce Wielkie, około 1 km od centrum wsi przy ulicy Kościelnej.
 11. Krzyż elekcyjny ku czci poległych mieszkańców Kończyc Wielkich i Rudnika w czasie I wojny światowej - Kończyce Wielkie, cmentarz katolicki, na głównej alei.
 12. Krzyż elekcyjny z tablicą upamiętniającą 21 poległych w I wojnie światowej mieszkańców Hażlacha – Hażlach, cmentarz katolicki, na środku głównej alei.
 13. Tablica upamiętniająca 16 mieszkańców Kończyc Wielkich zamordowanych w czasie II wojny światowej - Kończyce Wielkie, hall Domu Ludowego.
 14. Tablica upamiętniająca ks. Stanisława Kuklę, proboszcza parafii, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r.  - Kończyce Wielkie, kościół p.w. św. Michała Archanioła, zachodnia ściana, pod wieżą kościoła.

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca