Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Wspomnienie profesora Wiktora Wawrzyczka (1911-1969)

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Wspomnienie profesora Wiktora Wawrzyczka (1911-1969)

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

foto

 

 kultura w dolinie

W celu upamiętnienia wybitnego mieszkańca naszej gminy, 26 lutego br. Rada Gminy Hażlach podjęła uchwałę o nadaniu terenowi wokół Domu Przyrodnika w Hażlachu nazwy – Plac imienia prof. Wiktora Wawrzyczka. Zmarłego w 1969 roku naukowca, społecznika i przyjaciela młodzieży studenckiej, dziekana Wydziału Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, przypomina sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego we współpracy z Miastem Karwina projektu „Kultura w dolinie rzeki Olzy” pamiątkowa tablica, którą odsłonięto w sobotę 19 września. Uroczystość poprzedzała odbywający się w tym dniu w Hażlachu doroczny, sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów obchodzącej w 2020 roku swoje 135-lecie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Wspomniane wydarzenia objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

plakat


Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk serdecznie zapraszają na „Zamarskie Biesiadowanie” połączone z odsłonięciem gwiazdy Janiny Marcinkowej w Alei Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej, które odbędzie się w sobotę 26 września 2020 r. o godz. 15.00 w Parku Rekreacyjno-Sportowym (ul. Główna 1).

plakat

Od dnia 1 września do dnia 30 listopada w celach informacyjnych i interwencyjnych, na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego, Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury.

Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu Gminy Hażlach (poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00), a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) – do godziny 20:00, od poniedziałku do piątku. Dyżury telefoniczne pełnione będą pod nr telefonu: 664 618 462. Wszelkie informacje dotyczące Spisu udzielane są także pod numerem infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00). Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30 listopada. 

Od 16 września #spisrolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny.

Nie czekajmy na telefon od rachmistrza, ale spiszmy się sami przez:

- Internet: https://spisrolny.gov.pl/

- infolinię spisową: tel. 22 279 99 99

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo

Plakat wywiad telefoniczny

plakat


Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
– poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/,
– telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
– bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego,
– korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem.
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury
w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych
w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego to:
– zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
– dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych,
– analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat,
– wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD,
– aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:
– osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.  o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn. zm.).

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w spisie

PSR 2020 baner traktor

foto

logotypy wedrowki dolina olzy

Projekt „Wędrówki Doliną Olzy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 

Od czerwca 2018 r. w centrum Hażlacha prowadzono inwestycję, której celem było wykonanie adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza na budynek muzealny pod nazwą Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu byłej bazy Kółka Rolniczego. Zrealizowano ją w ramach projektu „Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Liderem projektu była Gmina Hażlach, zaś jej partnerem Muzeum Těsinska w Czeskim Cieszynie, które przeprowadziło rewitalizację Archeoparku w Kocobędzu-Podoborze.

foto


10 września nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu, przebudowanej i zmodernizowanej w latach 2017-2020 dzięki środkom pozyskanym z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Wydarzenie to uświetnił udział wielu gości przybyłych spoza naszej gminy w osobach Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka, Członka Zarządu Województwa Śląskiego Beaty Białowąs, Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka, Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisława Kubiciusa, Burmistrza Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz, Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie Janusza Stasicy oraz bibliotekarzy z bibliotek publicznych z całego Powiatu Cieszyńskiego. 

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca