Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Nie kupuj, tylko adoptuj zwierzaka

"Świynto Dziedziny 2019"

Spotkanie partnerów i uczestników projektu „Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše“

Dzień Dziecka z wędką

Zebrania wiejskie

Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego

Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu

Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Nie kupuj, tylko adoptuj zwierzaka

"Świynto Dziedziny 2019"

Spotkanie partnerów i uczestników projektu „Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše“

Dzień Dziecka z wędką

Zebrania wiejskie

Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego

Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu

Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego


Wybory do Rady Gminy Hażlach odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r. Mieszkańcy wybrali 15 radnych:

 
rada 2014 2018
Rada Gminy Hażlach kadencji 2014-2018 z Wójtem Gminy Grzegorzem Sikorskim i Sekretarz Gminy Wandą Sojką przed rozpoczęciem obrad sesji w dniu 22 sierpnia 2018 r. o Fot. GK         

1) Hażlach – 3 radnych

- Bożena Bury
- Paweł Cienciała
- Sławomir Kolondra

2) Brzezówka – 1 radna

- Barbara Kuchta

3) Pogwizdów – 5 radnych

- Monika Buczkowska
- Roman Haltof
- Piotr Krupa
- Mariusz Krzyżanek
- Piotr Trzaskalski

4) Kończyce Wielkie – 3 radnych

- Franciszek Bierski
- Anna Chwolek
- Józef Piekar

5) Rudnik – 1 radna

- Katarzyna Czendlik

6) Zamarski – 2 radnych

- Tomasz Bylok
- Klaudiusz Zawada

Pierwszą sesję Rady Gminy zwołano na 1 grudnia 2014 roku, a obrady do czasu wyboru Przewodniczącego na kadencję 2014-2018 prowadził najstarszy wiekiem radny p. Piotr Krupa.

Radni na pierwszej sesji złożyli ślubowanie i tym samym rozpoczęła się prawomocna działalność Rady Gminy Hażlach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym na sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącą Rady Gminy została p. Bożena Bury, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został p. Józef Piekar.

Na kolejnej sesji w dniu 5 grudnia 2014 r. powołano składy komisji stałych:

1) Komisja Rewizyjna:

Sławomir Kolondra, Paweł Cienciała, Anna Chwolek, Mariusz Krzyżanek, Piotr Trzaskalski. Przewodniczącym Komisji został p. Sławomir Kolondra;

2) Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego:

Bożena Bury, Paweł Cienciała, Sławomir Kolondra, Barbara Kuchta, Monika Buczkowska, Roman Haltof, Piotr Krupa, Mariusz Krzyżanek, Piotr Trzaskalski, Franciszek Bierski, Anna Chwolek, Józef Piekar, Katarzyna Czendlik, Tomasz Bylok, Klaudiusz Zawada. Przewodniczącym Komisji został wybrany p. Tomasz Bylok;

3) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Paweł Cienciała, Barbara Kuchta, Franciszek Bierski, Katarzyna Czendlik. Przewodniczącym Komisji został p. Paweł Cienciała;

4) Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu:

Franciszek Bierski, Tomasz Bylok, Sławomir Kolondra, Piotr Krupa, Mariusz Krzyżanek, Józef Piekar. Przewodniczącym Komisji został wybrany p. Franciszek Bierski;

5) Komisja Oświaty i Kultury:

Monika Buczkowska, Anna Chwolek, Katarzyna Czendlik, Roman Haltof, Barbara Kuchta, Józef Piekar, Klaudiusz Zawada. Przewodniczącym Komisji został p. Roman Haltof.

Na sesji w dniu 17 grudnia 2014 roku podjęto uchwałę o zmianie nazwy „Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu” na nazwę „Komisja Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia”, nie zmieniając składu komisji.

W 2018 roku, po wprowadzeniu przez Sejm RP zmian do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, została powołana doraźna Komisja Statutowa w celu zaktualizowania zapisów Statutu Gminy Hażlach oraz Statutów Sołectw. Rada Gminy powołała Komisję Statutową w następującym składzie: Józef Piekar, Bożena Bury, Paweł Cienciała, Sławomir Kolondra, Anna Chwolek, Piotr Krupa, Barbara Kuchta, Klaudiusz Zawada. Przewodniczącym Komisji został p. Józef Piekar.

Przewodnicząca Rady w każdą środę pełniła dyżury w Urzędzie Gminy, gdzie spotykała się z mieszkańcami i pracownikami Urzędu, przyjmując wnioski, propozycje oraz uwagi dotyczące działalności Rady Gminy.

Rada Gminy odbywała co najmniej raz w miesiącu posiedzenia na sesjach, zgodnie z uchwalanymi corocznie planami pracy. Tematy, które wymagały opinii Komisji, były kierowane pod ich obrady, natomiast sprawy wymagające podjęcia decyzji przez Radę były przedstawiane na sesji w formie uchwał. W ciągu kadencji Rada podjęła 347 uchwał.

2014 – 18 uchwał,
2015 – 93 uchwały,
2016 – 78 uchwał,
2017 – 83 uchwały,
2018 – 75 uchwał (stan na 19.09.2018 r.)

Radni na bieżąco byli informowani przez Wójta Gminy oraz pracowników Urzędu o realizacji i zmianach w budżecie Gminy. Radni uczestniczyli w posiedzeniach bardzo aktywnie, składając ustnie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do bieżącego funkcjonowania Gminy. Sprawy ważne, pilne i istotne przedstawiano w trakcie posiedzeń Komisji oraz sesji. Były one albo omawiane na bieżąco albo przyjmowane, a po analizie radni otrzymywali informacje, wyjaśnienia lub odpowiedzi o stanie realizacji sprawy. O sprawach bieżących radni byli informowani niezwłocznie.

W ciągu kadencji:

Komisja Rewizyjna odbyła 34 posiedzenia,
Komisja Oświaty i Kultury odbyła 45 posiedzeń,
Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego odbyła 44 posiedzenia,
Komisja Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia odbyła 36 posiedzeń,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła 38 posiedzeń.

Oprócz tych posiedzeń, kilkanaście odbyło się jako wspólne posiedzenia wszystkich Komisji, szczególnie wtedy kiedy dotyczyły analizy projektu budżetu na dany rok lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.

Frekwencja radnych na sesjach kształtowała się następująco:

Ilość sesji                             

Frekwencja

2014 r. – 3

100,00%

2015 r. – 11

98,18%

2016 r. – 10

95,33%

2017 r. – 12                    

97,22%

2018 r. – 8                             

95,83%

 

Rada odbyła 44 sesje. Dowodem intensywnej pracy i dużego zaangażowania radnych była wysoka frekwencja na sesjach i wyniosła 97,312%. W obradach każdorazowo uczestniczyli Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy lub Kierownik Referatu Finansowego oraz w zależności od omawianego tematu pracownicy Urzędu, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, radni powiatowi, Komendanci Komisariatu Policji w Zebrzydowicach lub Ich Zastępcy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Hażlachu, zainteresowani tematyką mieszkańcy, uczniowie klas gimnazjalnych w ramach tzw. „lekcji obywatelskich”. W sesjach i komisjach brali udział również sołtysi wg następującego zestawienia:

Frekwencja Sołtysów:

 

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Razem

Obecność/

ilość sesji

  Udział   (%)

Brzezówka

Leszek Banot

3

9

5

9

4

30

30/44

68,18%

Hażlach

Paweł Macura

X

3

1

1

1

6

6/40

15,0%

Kończyce Wielkie – Marian Morawiec

X

6

9

11

6

32

32/42

76,19%

Pogwizdów – Aleksander Matysiak

X

3

1

1

0

5

5/40

12,50%

Rudnik

Zdzisław Jarosz

1

3

2

4

1

11

11/44

25%

Zamarski – Klaudiusz Zawada

3

8

9

12

8

40

40/44

90,91%

Hażlach –  

Jan Małysz

3

4

X

X

X

7

7/7

100%

Kończyce Wielkie –  Stanisław Żyła

2

4

X

X

X

6

6/7

85,71%

Pogwizdów  –  Krzysztof Szeląg

2

3

X

X

X

5

5/8

62,50%

 

Okazjonalnie na sesje byli zapraszani laureaci nagród i osoby odznaczone. P. Czesław Stuchlik, p. Rudolf Mizia, ks. kan. dr Karol Mozor – odznaczeni Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, Danuta Łysek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu – nagrodzona wyróżnieniem, Aleksandra Rudzka - uczennica SP im. „Orła Białego” w Zamarskach, która otrzymała jednorazowe stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekty uchwał i inne materiały z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym każdorazowo były przesyłane radnym oraz zaproszonym gościom, publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Hażlach. Po uchwaleniu - uchwały były przesyłane do nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a wymagające publikacji – do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Corocznie jako dochód własny uchwalano stawki podatków i opłat lokalnych, na tym samym poziomie, nie zmieniając ich wysokości w ciągu całej kadencji.

Budżet gminy na kolejny rok był uchwalany zawsze pod koniec każdego roku kalendarzowego. W ciągu roku kalendarzowego był kilkakrotnie zmieniany w zależności od potrzeb. Poza dochodami własnymi Gmina dysponowała kwotami pochodzącymi z subwencji, dotacji oraz funduszy zewnętrznych. Największe wsparcie budżetowe to środki z budżetu Unii Europejskiej.

Na koniec obecnej kadencji uaktualniono Statut Gminy, dostosowano do aktualnych przepisów Statuty Sołectw. Wielokrotnie analizowano zapisy nowo tworzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach, zwracając baczną uwagę na prawidłowość zawartych w nim zapisów. Dla prawidłowego zagospodarowania terenów analizowano obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego i tam, gdzie było to potrzebne lub oczekiwane przez mieszkańców, uchwalono zmiany.

Rada Gminy wyrażała zgodę na zawieranie porozumień z Powiatem Cieszyńskim i Województwem Śląskim. Współpraca polegała na przeznaczaniu środków finansowych z budżetu Gminy na poprawę utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich, na dofinansowanie działalności Policji, Państwowej Straży Pożarnej.

W 2015 r. przystąpiono do  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”. W tym też roku zarządzono wybory sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2015-2019.

Rada przyznała Laury Srebrnej Cieszynianki i tak Laureatami zostali:

2015 – Józef Witoszek zam. Hażlach,
2016 – Krzysztof Czakon zam. Kończyce Wielkie,
2017 – Jan Rudol zam. Kończyce Wielkie,
2018 – Sylwia Grzebień zam. Rudnik.

Analizowano wykonanie przyjętej do realizacji Strategii Rozwoju Gminy. Corocznie także wraz z budżetem uchwalano Wieloletnią Prognozę Finansową, która obejmowała wydatki na zadania inwestycyjne w poszczególnych latach, w miarę potrzeb Prognoza była dostosowywana do  możliwości finansowych oraz realizacyjnych. Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej występowano o środki z funduszy unijnych, które miały ogromne i ważne znaczenie dla realizacji inwestycji oraz przedsięwzięć społecznych (projekty twarde i projekty miękkie).

Analizowano potrzeby w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. rozbudowy sieci kanalizacyjnej, przyjęto regulamin dopłat do wymiany pieców na bardziej ekologiczne.

Omawiano przedkładane przez Policję oraz Straż Pożarną informacje o stanie bezpieczeństwa Gminy.

Zasadnicza i merytoryczna działalność wszystkich Komisji opierała się na corocznie opracowywanych planach, przedkładanych Radzie do akceptacji. Prace Komisji realizowano na  posiedzeniach, gdzie omawiano i analizowano zagadnienia zgodnie z kompetencjami Komisji, przyjmowano wyjaśnienia, opiniowano projekty uchwał. Przedstawiane sprawy opiniowane były przez radnych z pełnym zaangażowaniem i najlepszą posiadaną wiedzą

Komisje odbyły kilka spotkań z przedstawicielami firmy górniczej, dotyczących ponownej eksploatacji złoża węgla kamiennego w obszarze „Morcinek I” oraz przedstawicielami właścicieli terenu położonego w Kończycach Wielkich, na którym w przyszłości planowano eksploatować kruszywa i żwiry. Na podstawie odbytych wizji, przeprowadzonych dyskusji, spotkań z mieszkańcami i analiz zrodziły się wnioski, aby nie podejmować pozytywnych decyzji w tym  zakresie. Proponowane kierunki eksploatacji górniczej - zdaniem radnych - odbywałyby się z uszczerbkiem dla  terenów  oraz zabudowań w Gminie.

Dla właściwego poglądu zrealizowanych zadań i tematów omawianych przez Radę w obecnej kadencji zachęcam do zapoznania się z protokołami sesji oraz komisji, które są zamieszczone i  dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach (strona internetowa hazlach.samorzady.pl).

Dla lepszego poznania problemów Komisje odbywały posiedzenia wyjazdowe, na których dokonywano analizy stanu gminnych obiektów, wnioskując o ich remonty lub naprawy.

Komisje na posiedzeniach tematycznych opiniowały programy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, programy wsparcia z zakresu pomocy społecznej, analizowały działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Frekwencja Radnych na posiedzeniach Komisji:

Komisja

2014 r./il. spotkań (%)

2015 r./il. spotkań (%)

2016 r./il. spotkań (%)

2017 r./il. spotkań (%)

2018 r./il. spotkań (%)

Razem
il. spotkań/ (%)

Rewizyjna

2/100

11/100%

7/97,14

7/98%

7/97,14

34/98,46

Oświaty i Kultury

2/100

11/98,70

12/94,05

11/96,1

9/95,24

45/96,82

Sportu

2/100

10/96,67

9/98,15

9/94,44

6/97,22

36/97,30

Komunalna

2/100

12/98,89

11/98,79

11/98

8/95,83

44/98,30

Rolnictwa

2/100

9/100

10/95

10/100

7/92,86

38/97,57

Statutowa

-

-

-

-

5/95

5/95


Dążono do zrównoważonego rozwoju całej Gminy i wszystkich sołectw. Pozytywny odbiór mieszkańców tego co robimy i jak robimy świadczy o tym, że kierunek, który obraliśmy, jest oczekiwany i doceniany.

Kadencja 2014-2018 to bardzo pracowity czas. W czasie minionych 4 lat przyszło nam się zmierzyć również z trudną „reformą oświatową”, a także ustawowym dokładaniem zadań Gminie bez wsparcia finansowego. Czteroletnia działalność Rady oparta była na szerokiej i bezkonfliktowej współpracy z Wójtem Gminy, mieszkańcami, organizacjami działającymi na terenie Gminy, Powiatu i Województwa, szkołami, przedszkolami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy.

Mamy również pomysły i rozwiązania, które zapewnią dalszy rozwój Gminy, na zagospodarowanie terenów ujętych w  planach zagospodarowania przestrzennego jako usługowe i produkcyjne, na stworzenie mieszkańcom dobrej przestrzeni do życia, odpoczynku czy pracy. Ale niektóre inwestycje wymagają dłuższego czasu realizacji. Wiemy, że są one możliwe do wprowadzenia w życie przez następną Radę.

Dziękuję wszystkim tym, którzy byli Radzie przychylni, pomocni, jak również tym, którzy  wskazywali niedociągnięcia lub mieli inny punkt widzenia na proponowane rozwiązania. Konstruktywna dyskusja i dialog zawsze przynosi kompromisy, kiedy mamy na uwadze dobro Gminy i jej mieszkańców.

Chcę szczególnie podkreślić to, że efektywna współpraca Rady z Wójtem Gminy nie byłaby możliwa bez  dobrej woli, wiedzy, kompetencji i doświadczenia obu stron. Obecny Wójt, człowiek o szerokich horyzontach, odwadze w  podejmowaniu decyzji i konsekwencji w ich realizacji jest gwarantem na przyszłość rozwoju całej Gminy.

Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, Panu Wójtowi, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik oraz wszystkim pracownikom Urzędu, dyrektorom szkół, przedszkoli, jednostek organizacyjnych (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej) oraz sołtysom za rzeczową i merytoryczną współpracę, za uwagi, wnioski, spostrzeżenia, za aktywny udział w Komisjach i Sesjach, za pomoc w rozwiązywaniu problemów, za poświęcony czas.

Z wyrazami szacunku
Bożena Bury
Przewodnicząca Rady Gminy Hażlach

Wydarzenia

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"O budżecie gminy Hażlach"
"Złote i diamentowe pary"
"Gmina Hażlach pnie się w górę"
"Kto śpiewa - dwa razy się modli"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca